Fullsulate Kft. 

Adatkezelési tájékoztatója

 

Készült: 2023. december 8.

 

I. rész
Bevezetés

 

A Fullsulate Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Fullsulate Kft. vagy Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Fullsulate Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fullsulate Kft. a személyes, illetve a közérdekű adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR).

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. Az adatkezelési tájékoztató kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet munkatársai, az egyes szervezeti egységek vezetői képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

1. Az Adatkezelő:

Fullsulate Kft. 

Székhelye: 1038 Budapest, Révész utca 29.

Postacím: 1038 Budapest, Révész utca 29. 1. emelet 101.

Telefonszám: +36 20/999-6096

E-mail: adatkezeles@fullsulate.com

Internet: https://fullsulate.com

 Képviselő: Szép Zoltán ügyvezető

A Fullsulate Kft. tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen a jelen adatkezelési tájékoztatóban, belső szabályzataiban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Fullsulate Kft. adatvédelmi tisztviselője: Szép Zoltán

Közvetlen elérhetőségei:

e-mail címe: adatkezeles@fullsulate.com

telefonszáma: +36 20/999-6096

 

3. Adatfeldolgozó:

A Fullsulate Kft. a személyes adatok kezelésére irányuló tevékenysége során nem vesz igénybe adatkezelőt. 

 

4. Közzététel

A Fullsulate Kft. jelen adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a https://fullsulate.com/adatkezelesi-tajekoztato címen (a továbbiakban: weboldal, vagy honlap).

 

5. Jelen adatkezelési tájékoztató módosítása, hatálya

A Fullsulate Kft. fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, és egyben kötelezi magát, hogy az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket.

Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira, a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére; továbbá mindazon érintettekre, akik személyes adatait a Fullsulate Kft. kezeli.

 

II. rész
Definíciók

E tájékoztató alkalmazásában:

·     érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

·     személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

·     azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ: az információ, ami alapján közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján az érintett személy azonossága megállapítható;

·     különleges adat:

a)   a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b)  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

·     az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

·     adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

·     adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

·     adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

·     adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

·     címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

·     harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

·     harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

·     adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

·     nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

·     adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

·     adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

·     adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

·     adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

·      álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

·     profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek során, valamint jelen adatkezelési tájékoztatóban a Fullsulate Kft. egyebekben az Infotv.-ben és a GDPR-ban használt fogalmakat használja.

 

III. rész
Személyes adatok kezelése

1. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A) Cookie (süti) kezelés

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, ezért ezek az adatok – egyéb információkkal összekapcsolva – alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A Fullsulate Kft. által működtetett weboldalak, így a Fullsulate Kft. honlapja (https://fullsulate.com, a továbbiakban: Honlap) is, a megfelelő működés biztosítása és a felhasználói élmény fokozása céljából azonosítókat, úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: süti) használnak. A Honlap meglátogatásakor automatikusan kisméretű adatfájl, süti kerül elhelyezésre a látogató (a továbbiakban: érintett) számítógépére, notebookjára vagy egyéb mobileszközére (a továbbiakban: eszköz).

A sütik két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

·     A “munkamenet sütit” (session cookie) az érintett eszköze csak ideiglenesen tárolja, célja az adatvesztés megakadályozása. Ez a süti segít a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet süti érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató eszközéről.

·     A “maradandó sütik” (persistent cookies) a Honlap elhagyását követően is tárolódnak az érintett eszközén. E sütik segítségével a Honlap felismeri az érintettet, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító és az érintett (felhasználó) összerendelése révén alkalmas az érintett azonosítására, így minden olyan esetben, ahol az érintett hitelesítése elengedhetetlen, ez a helyes működés szükséges feltétele. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak az érinett (felhasználó) azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja.

A Fullsulate Kft. szerverei a Honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, valamint a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Fullsulate Kft. kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Honlap esetleges hibáinak javítása, minőségi fejlesztése érdekében, illetve statisztikai célokra.

 

B) Hírlevél szolgáltatás

A Fullsulate Kft. által működtetett weboldal látogatói számára biztosított, hogy a Fullsulate Kft. hírlevél szolgáltatására feliratkozzanak annak érdekében, hogy értesülhessenek a legfrissebb hírekről és eseményekről. Ennek érdekében az érintettek neve és e-mail címe kerül rögzítésre.

 

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Név

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

Tájékoztatás a hírekről és eseményekről.

A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás kéréséig

E-mail cím

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

Tájékoztatás a hírekről és eseményekről.

A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozás kéréséig

A hírlevél szolgáltatásra feliratkozó érintettek a regisztráció indításakor elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrációs igény elküldését követően az érintett az általa megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt kap, amelyre kattintva válik aktívvá a regisztráció. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem történik meg, a regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.

A hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozást a Fullsulate Kft. könnyen elérhetően és egyértelmű módon közli az érintettekkel. Leiratkozás történhet a hírlevelek alján elhelyezett „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a Fullsulate Kft. jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeire történő kérés elküldésével egyaránt.

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez szükséges a feltüntetett személyes adatok megadása, mert annak elmaradása esetén a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

 

C) Regisztráció a fullsulate.com oldalon jelszóval védett tartalmak elérésére

A Fullsulate Kft. Honlapján jelszóvédett tartalmak is találhatók, amelyek regisztráció után az arra jogosultak számára elérhetők.

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Név

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

Hozzáférés jelszóvédett tartalmakhoz.

A regisztráció megszüntetéséig

E-mail cím

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

Hozzáférés jelszóvédett tartalmakhoz.

A regisztráció megszüntetéséig

Jogosultság igazolása

Szerződéses jogviszony
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés b) és/vagy c) pontja)

Hozzáférés jelszóvédett tartalmakhoz.

A jogviszony fennállása alatt, a jogszabály hatályának megfelelően

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

  

G) Rendezvényszervezés

G) 1) Regisztrálás rendezvényre

A Fullsulate Kft. saját tevékenységi körét érintő eseményekkel kapcsolatban rendezvényeket szervez, amelyeken tájékoztatja a nyilvánosságot a Fullsulate Kft. működésével kapcsolatos főbb folyamatokról és eseményekről és más hírekről. A nyilvános rendezvényen azok az érintettek vehetnek részt, akik előzetesen regisztráltak.

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Név, e-mail

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

A rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése, előzetes kalkuláció a résztvevők számáról, felkészülés az igények kielégítésére

Az adott rendezvény befejezését követően a rendelkezésre bocsátott személyes adatok törlésre kerülnek.

Szakterület (szervezet), amelyet képvisel

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

A Fullsulate Kft. felméri, hogy mely szakterületeket vonz az általa szervezett rendezvény, abbóla célból, hogy a későbbiekben ezekre specializálódott témájú rendezvényeket szervezhessen.

Az adott rendezvény befejezését követően a rendelkezésre bocsátott személyes adatok statisztikai célból összesített, feldolgozott és anoním formában kerülnek rögzítésre, így az érintettek személyére nem lehet következtetni.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

 

G) 2) Fotóanyagok készítése rendezvényen és a felvételek felhasználása

A Fullsulate Kft. az általa szervezett rendezvények során képfelvételeket készíthet az előadókról, a helyszínről, és a jelen lévő érintettekről, amely fényképfelvételeket a honlapján, illetve esetlegesen kiadványaiban, referencia anyagaiban közzétesz.

Az adatkezelés a Fullsulate Kft. marketing-kommunikációs feladatainak ellátásához szükséges. A Fullsulate Kft. a rendezvényein történtek nyilvánosságra hozásával is törekszik az ESG, fenntarthatóság, körforgásos gazdaság népszerűsítésére, jelentőségének tudatosítására.  

A Fullsulate Kft. az adott rendezvénnyel kapcsolatban előzetesen közzétett tájékoztatóiban felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvényről fényképfelvétel készül, mely felhasználásra kerül a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

 

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Az érintett képmása

Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja)

A rendezvényen történtek publikálása honlapon történő közzététel útján, valamint kiadványokban, referencia anyagokban.

A fotóanyag a rendezvényt követően publikus a honlap látogatói, illetve a kiadványok, referencia anyagok olvasói számára. A rendezvényekről készült fényképfelvételeket az adatkezelő nem törli a honlapról, csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén, ha az Adatkezelő az érintett ezzel kapcsolatos igényét – érdekmérlegelés alapján -méltányolhatónak ítéli.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

 

G) 3) Hanganyagok rögzítése rendezvényen és a felvételek felhasználása

A Fullsulate Kft. az általa szervezett rendezvényeken az elhangzottakról hanganyagot készíthet, amely hanganyagot a rendezvényt követően írásban rögzít és a leírt dokumentumot a honlapján közzéteszi. Az érintettek a rendezvény során kérdéseket intézhetnek az előadókhoz, amely kérdések is így rögzítésre kerülnek.

Az adatkezelés a Fullsulate Kft. marketing-kommunikációs feladatainak ellátásához szükséges. A Fullsulate Kft. a rendezvényein történtek nyilvánosságra hozásával is törekszik az ESG, fenntarthatóság, körforgásos gazdaság népszerűsítésére, jelentőségének tudatosítására.

A Fullsulate Kft. az adott rendezvénnyel kapcsolatban előzetesen közzétett tájékoztatóiban felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvényről hangfelvétel készül, mely felhasználásra kerül a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Az érintettől származó hanganyag

Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja

A rendezvényen történtek szakszerű rögzítése, a hanganyagról leirat készítése és annak honlapon történő publikálása.

A hanganyag a rendezvényt követő 30 napon belül leírásra kerül, ezt követően a Fullsulate Kft. törli a hanganyagot és kizárólag az írásbeli dokumentációt teszi közzé a honlapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

G) 4) Videóanyagok rögzítése és felhasználása, valamint on-line közvetítés

A Fullsulate Kft. az általa szervezett rendezvények során az ott történt eseményekről képet és hangot egyidejűleg rögzítő (videó) technikai megoldásokat használ, ennek során videófelvétel készül az eseményről.

Az adatkezelés a Fullsulate Kft. által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges. A Fullsulate Kft. a rendezvényein történtek nyilvánosságra hozásával is törekszik az ESG, fenntarthatóság, körforgásos gazdaság népszerűsítésére, jelentőségének tudatosítására.

A Fullsulate Kft. az adott rendezvénnyel kapcsolatban előzetesen közzétett tájékoztatóiban felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvényről videófelvétel készül, mely felhasználásra kerül a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

A videófelvétel az Adatkezelő saját tárhelyén, honlapján, illetve a Fullsulate Kft. által üzemeltetett Youtube csatornán kerül közzétételre, ahol élőben is közvetítésre kerülhet.

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Videófelvételen szereplő képmás és hangfelvétel

Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja

Honlapon történő közzététel, kisvideók készítése a közvélemény utólagos tájékoztatása céljából.

A videófelvétel levételéig publikus a honlap látogatói számára. A rendezvényekről készült videófelvételeket, illetve azoknak az érintettre vonatkozó részét az Adatkezelő nem törli a honlapról, csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén, ha az Adatkezelő az érintett ezzel kapcsolatos igényét – érdekmérlegelés alapján – méltányolhatónak ítéli. Támogatásból megvalósuló rendezvény esetén az Adatkezelő a személyes adatokat a rendezvényt követően a nyújtott támogatással kapcsolatban előírt megőrzési időszak végéig kezeli.

Videófelvételen szereplő képmás és hangfelvétel

Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja

Youtube -csatornán történő élő közvetítés a közvélemény egyidejű tájékoztatása céljából; majd az utólagos visszakeresés céljából a videófelvétel publikálása (fennhagyása) a Youtube -csatornán.

A videófelvétel levételéig publikus a Fullsulate Kft. Youtube -csatornáján. A rendezvényekről készült videófelvételeknek az érintettel kapcsolatos részét az Adatkezelő nem törli a Youtube-csatornáról, csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén, ha az Adatkezelő az érintett ezzel kapcsolatos igényét – érdekmérlegelés alapján – méltányolhatónak ítéli.

 

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok megadása kötelező. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe. A jelen alpontban megvalósított adatkezelésért a Fullsulate Kft. felelős.

 

H) Kapcsolattartás a médiával

A Fullsulate Kft. sajtótájékoztatót tart, a sajtómegkeresésekre választ ad. A médiakapcsolatok koordinálása, sajtóesemények szervezése érdekében szükséges a sajtó munkatársainak, mint érintettek személyes adatainak a kezelése.

A nyilvános sajtótájékoztatón részt vehetnek mindazok az újságírók, akik arról információt szereznek az MTI tükörben vagy a Fullsulate Kft. honlapján. A meghatározott, szűkebb újságírói kör számára tartott sajtóeseményekre azonban kizárólag azok a speciális érdeklődésű sajtómunkatársak kapnak meghívást, akik előzetesen kérték nyilvántartásba vételüket annak érdekében, hogy a Fullsulate Kft. érdeklődési körüknek megfelelően tájékoztassa őket rendezvényeiről, illetve meghívja azokra. A meghívó érdekében a sajtó munkatárs a info@fullsulate.com e-mail címre történő levél írásával kérheti nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásból történő törlés is a jelen pontban megadott e-mail címre küldött levél útján kezdeményezhető.

Kezelt személyes adatok köre

Jogcím (jogalap)

Cél

Adatkezelés időtartama

Név, e-mail cím, telefonszám, sajtó megnevezés

Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)

Specifikus, szakterületet érintő sajtóeseményről történő előzetes tájékoztatás annak érdekében, hogy az érintett, mint a sajtó munkatársa, a sajtótájékoztatón igény esetén részt vehessen.

Az érintett sajtómunkatársnak a nyilvántartásból való törlésre irányuló kéréséig.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

 

I) Közérdekű adatkérések

A Fullsulate Kft. közérdekű adatokat nem kezel.

2. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. A Fullsulate Kft. rendezvényén való részvétel esetén hozzájárulásnak tekintendő, ha az érintett az előzetes tájékoztatás ismeretében a rendezvényen szándékosan megjelenik. ugyancsak az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

3. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Fullsulate Kft. rendelkezésére

A Fullsulate Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

4. Adattovábbítás

Az egyes adatkezelések ismertetésénél a Fullsulate Kft. szükség esetén felsorolja az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

A Fullsulate Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Fullsulate Kft. nem tehető felelőssé.

Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Fullsulate Kft. csak a GDPR és a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban továbbít személyes adatot.

IV. rész
Az adatkezelés biztonsága

1. Általános adatbiztonsági követelmények

A Fullsulate Kft. a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintettek adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Ennek érdekében a Fullsulate Kft. informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

A Fullsulate Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Fullsulate Kft-nek.

2. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, mint felügyelő hatóság felé. A Fullsulate Kft-nek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

V. rész
Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen tájékoztatóban feltüntetett, a Fullsulate Kft-hez tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.

1. Határidő

A Fullsulate Kft. az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

2. Az éritettel jogai

A) A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga)

Bármely érintett tájékoztatást kérhet a Fullsulate Kft-től arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e továbbá, hogy a Fullsulate Kft. milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

B) A helyesbítéshez való jog

Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését.

C) A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha

a.     a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Fullsulate Kft. kezelte;

b.     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c.     az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;

d.     a személyes adatait a Fullsulate Kft. jogellenesen kezelte;

e.     a személyes adatait a Fullsulate Kft-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

D) A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha

a.     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Fullsulate Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b.     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c.     a Fullsulate Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d.     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Fullsulate Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

E) A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Fullsulate Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

F) Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett kérheti a Fullsulate Kft-től, hogy a rá vonatkozó, az érintett által a Fullsulate Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391 1400 

Fax: +36 (1) 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

Az érintettnek jogai megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.